۱ فرم ثبت نام
۲ رضایت نامه
۳ وضعیت سلامت
۴ انتخاب پکیج